Digitize

Általános Szerződési Feltételek és Programszabályzat

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a Digitize-t használja. A Digitize a Monguz Információtechnológiai Kft. (székhely: Magyarország, 6726 Szeged, Páncél köz 25-27., adószám: 14206003-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-012113), a továbbiakban: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás.

A Digitize szolgáltatás igénybevételét szabályozó dokumentumaink:

A Digitize Felhasználói kézikönyv: általános útmutató a program használatához.
A Digitize Felhasználási feltételei (Programszabályzat) betartása az Ön felelőssége a szolgáltatás használata során.
A Digitize jelen Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban „Szerződési feltételek”) a Digitize és az Ön Digitize-beli tartalmainak használatát és elérhetőségét szabályozzák, mely tartalmazza az adatvédelmi, szerzői jogi szabályokat is.

Kérjük figyelmesen olvassa el, mert a Digitize használatához el kell fogadnia a jelen Szerződési feltételeket. Kérjük, ha nem érti a Szerződési feltételeket, vagy valamely részüket nem fogadja el, akkor ne használja a Digitize-t.

A jelen Szerződési feltételek a Szolgáltató és a Felhasználó közötti kapcsolatot szabályozzák.

2. Digitize használata

Szolgáltatás fogalma
A Digitize egy digitális objektumkezelő rendszer (Digital Asset Management System vagy DAM), amely lehetővé teszi képi és szöveges tartalmak digitalizációját, valamint képi, szöveges és videotartalmak digitális objektumonkénti kezelését, megosztását, feldolgozását, átalakítását, szolgáltatását egyéni felhasználók és felhasználói közösségek számára.

Magánszemély felhasználók esetén érvényes életkori korlátozás
A Digitize-t csak 14. évüket betöltött felhasználók használhatják.

Felhasználói Qulto-fiók
A Digitize használatához Qulto-fiókra lesz szüksége. Fiókjának védelme érdekében kérjük tartsa titokban a jelszavát. A Qulto-fiókjában vagy azon keresztül végrehajtott tevékenységekért Ön a felelős. Lehetőleg ne használjon Qulto jelszavával azonos jelszót harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. Ha tudomására jut, hogy jelszavát vagy Qulto-fiókját illetéktelenül használták, haladéktalanul változtassa meg jelszavát.

• Felhasználói magatartás
Ne éljen vissza a Digitize használatával! A Digitize-t csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja. Ön a felelős a jogszerű felhasználói magatartásáért, a Digitize-ban tárolt tartalmakért, a Felhasználói kézikönyvben és a Qulto Program Szabályzatában (felhasználási feltételekben) foglaltak szerint tartozik felelősséggel. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön felhasználói magatartását bármikor ellenőrizhetjük. A Digitize-t desktop kijelzőkre van optimalizálva, használata mobileszközökön nem feltétlenül nyújt a szerzők és üzemeltetők által szándékolt felhasználói élményt.

• Felhasználói tartalom
A Digitize lehetővé teszi Önnek tartalom feltöltését, tárolását, feldolgozását, megosztását,fogadását és közzétételét. Az ilyen tartalmakra vonatkozó szellemi tulajdonjogok az Ön tulajdonában és birtokában maradnak. Azaz, ami az Öné volt, az az Öné is marad, azzal a Szolgáltató számára adott engedéllyel, hogy: amikor feltölt, tárol, feldolgoz, illetve megoszt, fogad vagy közzétesz tartalmakat a Digitize-ban vagy azon keresztül, ezzel egyidejűleg térítés nélkül, időben és földrajzilag korlátlan felhasználási jogot ad a jogszerűen feltöltött anyagok és tartalmak felhasználására. Ön külön nyilatkozat nélkül ad felhasználási engedélyt a Szolgáltatónak az ilyen tartalmak felhasználására, hosztolására, tárolására, reprodukálására, módosítására, származékos művek létrehozására (így olyan művekre, amelyek fordítás, adaptálás vagy más módon történő módosítás eredményeképpen jönnek létre annak érdekében, hogy az érintett tartalom jobban megfeleljen a szolgáltatásainkkal történő használatnak), kommunikálására, megosztására, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. Az engedély akkor is érvényben marad, ha Ön befejezi Digitize szolgáltatásainak használatát. Az Ön felelőssége az, hogy minden olyan tartalom amelyet beküld a Digitize-ba rendelkezzen ezen engedély megadásához szükséges feltételekkel és jogokkal.

A Digitize megosztási beállításaiban meghatározhatja, hogy mások mit tehetnek az Ön Digitize-beli tartalmaival. Alapértelmezés szerint Ön gyakorol irányítást minden olyan tartalom felett, amelyet a Digitize-ban létrehoz, vagy oda feltölt. Meg is oszthatja a tartalmait, illetve átruházhatja az használat jogát más felhasználókra.

Digitize szolgáltatásaink. A Digitize használata által nem kerül a birtokába semmiféle szellemi tulajdonjog a Digitize-t illetően vagy az elért tartalom tekintetében. Digitize-beli tartalmat nem használhat fel az érintett tartalom tulajdonosától származó engedély vagy egyéb, jogszabály biztosította jogosultság hiányában. A jelen Szerződési feltételek nem ruházzák fel a Digitize-ban található márkajegyek és emblémák használatára vonatkozó jogosultsággal. A Digitize-ban vagy annak kíséretében megjelenített jogi közlemények egyikét se távolítsa vagy rejtse el, illetve ne módosítsa.

3. Adatvédelem

A Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata, irányelvei tartalmazzák adatvédelmi szabályainkat. Ön a Digitize regisztrációjával járul hozzá ahhoz, hogy a Szolgáltató saját adatvédelmi irányelveivel összhangban használhatja személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja az érintett felhasználó hozzájárulása és b) a szolgálató és felhasználó között létrejött felhasználási szerződés teljesítése.

• Az adatkezelés céljai:
a DIGITIZE program érintett felhasználójával való kapcsolattartás;
a DIGITIZE szolgáltatás nyújtása, a felek között létrejött szerződés teljesítése;
a DIGITIZE szolgáltatás díjának beszedése; (térítésmentes időszak után)

• Az adatkezelés címzettjei:
Szolgáltató kapcsolattartó munkavállalói.

• Az adatkezelés időtartama
Az adatok a szerződés fennállása alatt, illetve az szerződésből eredő igények Polgári Törvénykönyv szerinti törvényes elévülési idején belül kezelhetők az igények érvényesítéséhez szükséges mértékben, azaz a szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig. Szolgáltató minden évben január hónapban, egy alkalommal rendszeres felülvizsgálatot tart, és törli azokat az adatokat, amelyek kezelési ideje lejárt.

A kezelt személyes adatok kategóriái:
◦ Felhasználónév
◦ Email
◦ Vezetéknév
◦ Keresztnév
◦ Születési dátum
◦ Cím
◦ Intézménynév

Felhasználó jogai az adatkezelés időtartama alatt
Felhasználó jogosult kérelmezni Szolgáltatótól, mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Szolgáltató akadályozná. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Felhasználó jogosult a hozzájárulás bármely időpontban a hozzájárulás visszavonására, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Felhasználónak joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
A személyes adat szolgáltatása a DIGITIZE program felhasználási szerződés kötésének feltétele. Felhasználó köteles a regisztrációs felületen kért személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a DIGITIZE program felhasználási szerződést nem lehet megkötni, és a Szolgáltató nem tudja nyújtani a Szolgáltatást, a Szolgáltatás kapcsán a kapcsolattartás nem lehetséges. Az DIGITIZE program felhasználási szerződés megkötésének nem előfeltétele Szolgáltató marketing célú adatkezelése, felhasználó az ehhez szükséges személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy Szolgáltató nem nyújt marketing célú tájékoztatást.
Ha Szolgáltató a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell felhasználót erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

4. Adatbiztonság
Szolgáltató nem felel az felhasználó által továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsértésért, illetve kárért!

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos a felhasználó által feltöltött adatok ellenőrzésére, amennyiben jogsértés vagy szerződésszegés gyanúja merül fel. A Szolgáltató azonban nem köteles előzetesen és rendszeresen ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett adat tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

• Szolgáltatásra vonatkozó olyan adatokat, amelyek a Szolgáltatás igénybevételéhez, valamint jogszabályban előírt módon az illetékes hatóság feladatai elvégzéséhez szükségesek, Szolgáltató köteles – jogszabályban meghatározott módon és esetekben – a jogszabályban meghatározott hatóság részére szolgáltatni, még akkor is, ha azok magán vagy üzleti titoknak minősülnek.

• Szolgáltató az általa vagy Szoftverének igénybevételével kezelt illetve továbbított adat tartalmát kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez és fejlesztéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítése során védett személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé.

• A nemzetbiztonsági szolgálatok és nyomozó hatóságok tekintetében külön törvényben foglaltak esetét kivéve Szolgáltató – az érintett felhasználó beleegyezése nélkül – az adatokat nem figyeli meg, tárolja, vagy az adatokba nem avatkozik bele, kivéve az alábbi, felhasználók érdekében tett intézkedéseket:
– Szolgáltató a Szolgáltatás körébe tartozó adatokról rendszeresen biztonsági mentéseket készít (back-up). A biztonsági mentéseket Szolgáltató bizalmasan kezeli, és kizárólag meghibásodásból származó adat visszaállítására használja fel.
– Szolgáltató Szoftverein keresztül továbbított elektronikus leveleken, automatikus, emberi beavatkozás nélküli szűrést hajthat végre saját és felhasználó adatainak és rendszer erőforrásainak védelmében. A szűrést a továbbított elektronikus leveleken kizárólag abban az esetben alkalmazza Szolgáltató, ha ügyfelei általánosan érintettek, vagy Szolgáltató rendszereinek működését súlyosan veszélyezteti (ilyen különösen, de nem kizárólag a nagy mennyiségű, sok felhasználót érintő kéretlen levél (spam) vagy a vírusok szűrése).
– Szolgáltató Szoftverei és Szolgáltatásai által képzett, kezelt illetve továbbított adatokat szolgáltatásfejlesztési és statisztikai okokból felhasználhatja, de kizárólag anonim módon.

• Szolgáltató által alkalmazott szűrési eljárás sem nyújthat teljes körű, hibátlan védelmet, ezért előfordulhat, hogy a felhasználó vírusos levelet kap vagy egy nem vírusos levelet a rendszer vírusosnak érzékel. Szolgáltató nem felel a vírusos levelek megjelenéséből, vagy a szűrési eljárás által vírusosnak vagy spamnek észlelt levelek elvesztéséből keletkező károkért.

• A Szolgáltató által kezelt adatok átadhatók azoknak, akik:
– a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetve az ügyfél tájékoztatást végzik;
– a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
– Szolgáltató szervereit üzemeltetik, működésüket felügyelik, arról biztonsági mentést készítenek, illetve más rendszergazdai szolgáltatásokat nyújtanak;
– a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint bíróságnak.

• Szolgáltató felhasználó határidőre nem rendezett tartozásainak beszedése érdekében kizárólag a tartozások beszedéséhez szükséges, az felhasználóra vonatkozó adatokat jogosult átadni harmadik fél számára, és e harmadik fél az átadott adatokat legfeljebb a tartozás kiegyenlítéséig tárolhatja.

5. A szerzői jogok védelme
Minden felhasználó köteles betartani a Szellemi Tulajdon Világszervezete által meghatározott normákat, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelvét (2019. április 17.) a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról és az 1999. évi LXXVI. törvényt a szerzői jogokról, mert ezek megsértése esetén a Digitize Program használatát felfüggeszti a szolgáltató.

Jelen szerzői jogi nyilatkozat célja tájékoztatni Önt arról, hogy a Digitize programcsomag a Szolgáltató saját terméke, s mint ilyen szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató felelősséget vállal, az általa fejlesztett programok jogszerűségéért.

A felhasználó beleegyezik, hogy az általa feltöltött tartalom nem lesz bizalmasan kezelve, valamint hozzájárul ahhoz, hogy arra vonatkozóan jogdíjmentes, időbeli és korlátozás nélkül, az egész világra kiterjedő felhasználási jogot nyújt a Monguz Információtechnológiai Kft. számára (így különösen a tartalom közzétételére, sokszorosítására, továbbítására, nyilvánosságra hozására, vagy sugárzására) a szolgáltató üzleti tevékenységével kapcsolatos célokból.

A Szolgáltató szellemi tulajdona magában foglalja:
– A szolgáltatásokat, a Szolgáltató tulajdonában álló szoftvereket és harmadik felek zárt forrású szoftvereit is, melyeket a Szolgáltató a felhasználó részére a szolgáltatás használata során biztosít
– Valamennyi, a Szolgáltató által kifejlesztett és alkalmazott szoftvert, megoldást, technológiát, technikai információt, ötletet, elméletet, fejlesztést, dizájnt, eredeti szerzői művet, folyamatot, algoritmust, találmányt, know-howt, eljárásmódot és egyéb információt
– A Qulto tudásbázist
– A Szolgáltató üzleti titkait, és minden egyéb, értéket képviselő, bizalmas és/vagy titkos információt

A felhasználó számára használaton kívül más jogot vagy jogcímet nem keletkeztet a Digitize program használata a Szolgáltató szellemi tulajdonára, sem a szolgáltatáshoz felhasznált harmadik fél szellemi tulajdonára. A Digitize programot a felhasználó:

– Nem használhatja rendeltetésével nem összeegyeztethető célra,
– Nem adhatja bérbe vagy kölcsönbe, nem terhelheti meg, nem zálogosíthatja el, nem másolhatja le, nem teheti hozzáférhetővé, nem forgalmazhatja,
– Nem adhatja át harmadik félnek,
– Nem változtathatja azt meg, és nem járulhat hozzá annak megváltoztatásához,
– Nem készíthet róla másolatot, és nem járulhat hozzá arról másolat készítéséhez vagy annak forgalmazásához,
– Nem tanúsíthat olyan magatartást, amely veszélyezteti a Szolgáltató Szellemi Tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát,
– Nem szerezhet tulajdonjogot a Szolgáltató Szellemi Tulajdonán, és nem törekedhet erre,
– A szolgáltató Szellemi Tulajdonát nem fordíthatja vagy fejtheti vissza, szedheti elemeire, és egyébként sem próbálhatja annak forráskódját, adatbázis szerkezetét megszerezni,
– Nem távolíthatja el, módosíthatja vagy írhatja felül a Szolgáltató Szellemi Tulajdonán feltüntetett vagy annak használata során feltűnő copyrightot, védjegyet vagy egyéb szellemi tulajdonra utaló megjelölést.

Ha a felhasználó a szolgáltatás egy vagy több elemét anélkül módosítja, hogy arra jogosult lenne, úgy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szoftver vagy a szolgáltatás ilyen jellegű módosításából eredő meghibásodásáért.

A felhasználót polgári és büntetőjogi felelősség terheli és köteles kártalanítani a Szolgáltatót minden olyan kárért, költségért és igényért, amely az ÁSZF-ben előírt szabályok megszegéséből, megsértéséből ered.

A felhasználó felel azért, hogy az általa feltett tartalomnak ő a szerzője vagy rendelkezik a tartalomra vonatkozó jogokkal, vagy a jogosulttól engedélyt kapott a tartalom megosztására.

Tartalmak feltöltéséhez szerzői jogi tájékoztatás:
Tájékoztatjuk arról, hogy a program lehetőséget ad szerzői joggal védett tartalmak feltöltésére, de ezeknek a tartalmaknak az esetleges szerzői jogi jogsértéséért felelősséget cégünk nem vállal, felelősségünket kizárjuk minden olyan felhasználással kapcsolatban, amely szerzői jogot sért.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglalt jogi felhasználási feltételeket nem tartja be, és szerzői jogot sért a szolgáltatás igénybevétele során, 3. személyek megkeresése esetén át fogjuk adni az Ön regisztráció során megadott személyes adatait azzal, hogy a sértett fél Önnel szemben érvényesítse igényét, továbbá ilyen megkeresés esetén haladéktalanul törölni fogjuk az Ön által elhelyezett jogsértő tartalmat és felfüggesztjük a program használatát.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy:
– csak olyan képeket és tartalmakat töltsön fel, amelyek nem állnak szerzői jogi védelem alatt (pld. saját fotó) vagy;
– rendelkezzen a szerző engedélyével a felhasználására, ha szerzői joggal védett képet tölt fel vagy;
– szabadon felhasználható képeket és tartalmakat töltsön fel, pld. fizetett oldalakról letöltött fotók, fotó ügynökséggel készített fotók; vagy
– képmegosztó oldalról letöltött képek feltöltése esetén szíveskedjen feltüntetni a szerző nevét és a kép eredeti helyét,vagy;
– közösségi oldalakon megjelenő és feltöltött képek is a szerző engedélyével tölthetőek fel, ha a szerző nem állapítható meg, akkor elegendő megjelölni és feltüntetni, hogy hol található a kép stb.

Figyelmeztetés: amennyiben a felhasználó megsérti bárki a szerzői jogát, akkor a Szolgáltató jogosult a szerzői jogok védelme érdekében a jogsértő személyes adatait a felszólamló részére kiadni, mivel a teljes anyagi és büntetőjogi felelősség őt terheli.

6. Programszabályzat
Felhívjuk figyelmét, hogy ellenőrizhetjük, hogy a felhasználó által feltöltött tartalmak nem sértik-e Program Szabályzatunkat, eltávolíthatjuk azt a tartalmat, amelyről alapos okkal és joggal feltételezzük, hogy jogszabálysértőek. Ilyen tartalmak feltöltéséért a felhasználót terheli a teljes anyagi és büntetőjogi felelősség.

7. A Digitize szolgáltatás módosítása, használatának megszüntetése, felfüggesztése
Módosítás:
Cégünk a Digitize-t folyamatosan fejleszti. Teljesítményt és biztonságot érintő fejlesztéseket vezet be, módosíthat funkcionalitást vagy jellemzőket, illetve olyan módosításokat is tehet, melyekkel a törvényi megfelelőséget biztosítja, megelőzi az illegális tevékenységeket, visszaéléseket, ezért a Szolgáltató az egyoldalú változtatás jogát fenntartja.
Tájékoztatjuk, hogy a Digitize lényeges változásairól, amelyekről feltételezhető, hogy kedvezőtlenül befolyásolják a Digitize használatát, a Szolgáltató értesítést küld. Külön értesítés nélkül módosításra akkor kerül sor a Digitize-ban, ha a szolgáltatás biztonságát és működőképességét kell biztosítani, visszaélést megelőzni, vagy jogi előírásoknak kell megfelelni.

Felfüggesztés és megszüntetés.
– A felhasználó bármikor befejezheti a Digitize használatát, ha így dönt.
– Ha a felhasználó jelentős mértékben, vagy több alkalommal is megsérti az ÁSZF-ben és Program Szabályzatban foglaltakat, akkor felfüggeszthető vagy véglegesen letiltható a hozzáférése a Digitize-hoz. A felfüggesztésről vagy a hozzáférés letiltásáról a felhasználó előzetesen értesítést kap. Értesítés nélkül akkor kerül sor felfüggesztésre vagy hozzáférés letiltására, ha úgy használja a Digitize-ot, hogy az jogi felelősségi problémákat okoz a Szolgáltató számára, vagy megakadályoz más felhasználókat a Digitize elérésében és használatában.

A Digitize rendelkezésre bocsátásának megszakítása
Ha Digitize megszüntetésére kerül sor, akkor legalább 30 nappal korábban értesítést kap a felhasználó. Az értesítési időszak alatt lehetősége lesz, hogy elkérje fájljait Digitize-ból. A 30 napos időszak lejárta után már nem fér hozzá a fájlokhoz. Úgy gondoljuk, hogy fájljai a saját tulajdonát képezik, és az ilyen fájlokhoz való hozzáférés megőrzése fontos.

A Digitize 2022. December 31. éjfélig , regisztrált felhasználók számára, ingyenesen használható, tárhelyre és a felhasználás időkeretére vonatkozó korlátozások (kvóták) mellett. Ha valamelyik kvótája kimerülés közelébe ér, tájékoztatjuk Önt e-mailben és a Digitize felhasználói felületén. Ha kvótája kimerül, egy türelmi időtartam után a Szolgáltató törli a Digitize-ban lévő fájljait. Az ingyenes használat időtartama alatt felhasználóként nincs lehetősége kvótái bővítésére.

További tárhely vásárlása és fizetés
2023. január 1-től a Digitize használata előfizetéshez kötött. A előfizetés szabályai és feltételei 2022. december 15-ig kerülnek meghatározásra.
További tárhely vásárlása: Előfizetés után igényeinek megfelelően további tárhelyet („fizetett tárhelycsomagot”) is vásárolhat.

9. A Szolgáltató által biztosított szavatosság
A Digitize-t Szolgáltató észszerű gondossággal és szakértelemmel bocsátja programjait a felhasználó rendelkezésre, és reméli, hogy élvezi a Digitize használatát. DE nem vállal semmilyen, a kifejezetten említettől eltérő kötelezettséget a Digitize-on keresztül elérhető meghatározott szolgáltatások, megbízhatóságával, elérhetőségével vagy a felhasználói igényeknek való megfelelőségével kapcsolatban.

10. A Digitize-zal kapcsolatos felelősségi szabályok:
A Szolgáltató és beszállítói, valamint forgalmazói nem felelősek a következőért:
– azok a veszteségek, melyeket nem a jelen Szerződési feltételek általunk való megszegése okozott;
– bármilyen veszteség vagy kár, amely, az Önnel kötött releváns szerződés létrejöttekor, nem a jelen Szerződési feltételek Szolgáltató általi megszegésének észszerűen előrelátható következménye volt; vagy
– az Ön bármely üzleti tevékenységéhez köthető veszteségek, az elveszett nyereséget, bevételt, lehetőségeket és az adatvesztést is ideértve.

A Szolgáltató és beszállítóinak vagy forgalmazóinak a jelen szerződési feltételek alapján támasztott bármilyen, így a törvényi szavatosságokat is magában foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása arra az összegre korlátozódik, amelyet Ön a szolgáltatás használatáért részünkre kifizetett (vagy, ha a követelés tárgya a korlátozott szolgáltatás, a szolgáltatások újbóli biztosítására korlátozódik).

A jelen Szerződési feltételekben semmi nem irányul a Szolgáltató, valamint beszállítói és viszonteladói felelősségének kizárására vagy korlátozására halál vagy személyi sérülés, csalás, hamis nyilatkozat vagy bármely más, törvény által ki nem zárható felelősség esetén.

11. Irányadó jog, Bírósági Illetékesség:

Irányadó jog:
A Digitize program fejlesztője a magyar illetőségű Monguz Információtechnológiai Kft, a szolgáltatás teljesítésének helye Magyarország, ezért a programok tulajdonával, használával, a szerzői joggal és minden a szolgáltatással kapcsolatos kérdésben a magyar jogot kell alkalmazni.

Bírósági illetékesség
A bírósági hatáskört és illetékességet az Európai Parlament és Tanács 1215/2012/EU rendelet és a 2017. XXVIIII. törvény a nemzetközi magánjogról határozzák meg.

Ha a felhasználó (aki, akár magánszemély, akár jogi személy) az Európai Gazdasági Térségen kívül él, akkor vele szemben vagy általa a Szolgáltatóval szemben indított peres eljárás kizárólag a Szegedi Törvényszék vagy a Szegedi Járásbíróság előtt (magyar bíróság) indítható, magyar eljárás jogi szabályok szerint. (kizárólagos illetékesség)

Ha a felhasználó az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban él és jogi személy, akkor vele szemben vagy általa a Szolgáltatóval szemben indított peres eljárás kizárólag a Szegedi Törvényszék vagy a Szegedi Járásbíróság előtt (magyar bíróság) indítható, magyar eljárás jogi szabályok szerint. (kizárólagos illetékesség)

Ha a felhasználó az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban él és magánszemély, akkor a lakóhelye szerinti ország bíróságai illetékesek peres eljárásra a jelen Szerződési feltételekből vagy a Digitize program használatából adódó vagy hozzájuk fűződő mindennemű jogvita esetén eljárni.

12. Szerződési feltételek módosítása
A Digitize jelen Szerződési feltételei és minden további feltétel a Szolgáltató által egyoldalúan módosítható.

A jelen Szerződési feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon, a további feltételek módosításáról szóló értesítéseket a Digitize-ban teszi közzé a szolgáltató.
A módosítások visszamenőleg nem érvényesek, és közzététel után 15 nappal lépnek hatályba. Az új funkciók, valamint a jogi okokból végrehajtott módosítások azonnal életbe lépnek. Ha a felhasználó nem ért egyet a módosított szerződési feltételekkel, kérjük mellőzze az érintett szolgáltatás használatát.

Amennyiben a felhasználó nem tesz eleget a jelen Szerződési feltételekben foglaltaknak, és a Szolgáltató nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató lemondana jogérvényesítési jogairól, jövőbeni intézkedések megtételéről.

Ha bármely szerződési feltétel nem hatályos, nem végrehajtható, ez a többi szerződési feltétel érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát nem érinti.

A Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételi lehetőségekről az office@qulto.eu emailcímen érdeklődhet vagy jelen weboldal Kapcsolat menüpontjában tájékozódhat.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. szeptember 19-től érvényesek, határozatlan ideig.

 

Felhasználási Feltételek (Programszabályzat)

Köszönjük érdeklődését a Digitize iránt, ez a szabályzat a programcsomag felhasználási feltételeit tartalmazza.

A program tulajdonosa a Monguz Információtechnológiai Kft (székhely: Magyarország, 6726 Szeged, Páncél köz 25-27. adószám: 14206003-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-012113) a továbbiakban Szolgáltató.

Amennyiben ön regisztrált felhasználó és Qulto – fiókkal rendelkezik, kérjük, hogy olvassa el
• általános szerződéses feltételeket (lásd fent),
adatvédelmi irányelveket és tájékoztatót,
• felhasználói kézikönyvet,

melyekben jelen felhasználási feltételek mellett további tájékoztatást talál.

Kérjük, hogy a szolgáltatás használata során az Ön által előállított és feltöltött szövegek és képek ne legyenek sértőek vagy jogellenesek. Célunk, hogy megakadályozzuk szolgáltatásaink nyújtását zavaró és fenyegető visszaéléseket, ezért minden felhasználót arra kérünk, hogy az irányelveket, feltételeket, szabályokat ismerje és fogadja el, és ezek betartásával segítsen elérni ezt a célt.

Visszaélés bejelentése
Ha Ön úgy gondolja, hogy egy fiók megsértette a Általános Szerződési Feltételeinkben, az Adatvédelem irányelvekben és a jelen Programszabályzatban foglaltakat, akkor kérjük jelentse a digitize@qulto.eu email címre, mivel különösen fontos számunkra a:
• jogosulatlan fiók vagy programhasználat,
• szerzői jogsértés,
• gyermekekkel kapcsolatos visszaélések,
• biztonsági problémákat okozó fajlok feltöltése, programhasználat veszélyeztetése,
• személyiségi jogok megsértése,
• gyűlöletet keltő, erőszakra, rendzavarásra felbujtó kijelentések

megelőzése, megakadályozása.

Kérjük feltétlenül olvassa el a legfontosabb felhasználási szabályokat, hogy megértse, mit tekintünk a visszaélést megvalósító magatartásoknak.

Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy amennyiben megállapítható a felhasználási szabályok esetleges megsértése, sértő vagy jogellenes magatartás, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a szabálysértő felhasználó hozzáférését a szolgáltatásokhoz.

Tilos árusítani és továbbértékesíteni.

Rosszindulatú program – Ne használja a Digitize programot, Qulto-fiókot vírusok, rosszindulatú programok, crawlerek, hibák, trójai programok, sérült fájlok, illetve semmilyen más káros vagy megtévesztő anyag tárolására, feldolgozására vagy közzétételére. Továbbá ne terjesszen olyan tartalmakat, amelyek kárt tesznek vagy zavart okoznak a Qulto, vagy mások hálózatának, szervereinek vagy egyéb infrastruktúrájának a működésében.

Csalás, adathalászat és egyéb megtévesztő tevékenységek – Tilos más fiókját a fiók tulajdonos kifejezett engedélye nélkül használni. Ne használja a fiókját és programjainkat adathalászatra. Ne kérjen és ne gyűjtsön bizalmas adatokat, többek között jelszavakat, pénzügyi információkat vagy igazolványszámokat. Ne használja az üzenetküldést csalásra, mások megtévesztésére vagy félrevezetésére annak érdekében, hogy információkat osszanak meg Önnel. Nem élhet vissza más személyek, cégek vagy jogi személyek adataival azért, hogy félrevezessen vagy megtévesszen másokat.

• A gyermekek biztonsága – A Szolgáltatótiltja a fiók használata során a gyermekekkel kapcsolatos bármilyen törvénysértő visszaélést, érdeksérelmet, molesztálást, minden olyan tevékenységet, amely a gyermekek érdekeit bármilyen módon sérti, csorbítja. A  Szolgáltató tiltja a gyermekekkel szembeni szexuális bántalmazásával kapcsolatos tartalmakat. Ha ilyen tartalomról szerzünk tudomást, akkor a törvények értelmében azonnal jelentjük az illetékes gyermekvédelmi hatóságoknak, és az érintett fiókok ellen szankciót alkalmazhatunk,, többek között a fiókot megszüntethetjük. Ha Ön úgy véli, hogy egy Qulto termék használata során egy gyermek veszélyben van, vagy visszaélést követtek el vele szemben, azonnal forduljon hozzánk digitize@qulto.eu központi email címen és a helyi bűnüldöző hatósághoz.

• Szerzői jog – Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat. Ne sértse meg mások szellemi tulajdonjogát (szabadalmait, védjegyeit, üzleti titkait, illetve egyéb tulajdonjogát). Tilos másokat a szellemi tulajdonjogok megsértésére bátorítani, illetve rávenni.

• Zaklatás – Ne használja a Qulto fiókot és digitize programokat mások zaklatására, megfélemlítésére és fenyegetésére. A ilyen célokra használó használók fiókját letilthatjuk.

• Illegális tevékenységek – Tartsa be a törvényeket. Ne használja a Qulto fiókot és Digitize programokat törvénysértő tevékenységek népszerűsítésére, szervezésére, illetve ilyen tevékenységekben való részvételre.